Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wiosna

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 22 lutego 2023 roku

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  15  LUTEGO  2023  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

     Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

z w o ł u j ę :

na dzień 22 lutego 2023 roku (tj.środa) o godz. 10.00 w sali przy Urzędzie Gminy  XL Sesję Rady Gminy Radłów z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 oraz bilans potrzeb na rok 2023.
  6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2022 rok.
  7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmiany Uchwały Nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023,

2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,

3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,

4) zmiany Uchwały Nr 161/XXI/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Radłów na realizację zadań służących ochronie powietrza na lata 2021 - 2023,

5) zmiany regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu gminy,

6) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

7) zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Radłów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,

8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach,

  1. Wolne wnioski i informacje.
  1. Zamknięcie obrad.