UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2018

ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków o udzielenie dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych

 na terenie Gminy Radłów w 2018 roku

ZAWIADOMIENIE

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych

 na terenie Gminy Radłów w 2018 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W ramach konkursu Gmina Radłów może ubiegać się o środki finansowe na: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest dla inwestycji realizowanych na nieruchomościach będących własnością: osób fizycznych, kościołów, rolników, małych i średnich przedsiębiorców.

Kwota dofinansowania:

-  do 85% - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

    i Gospodarki Wodnej w Opolu;

minimum 15% - wkład własny

Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego !!!

Planowany termin realizacji zadania od 09 lipca – 12 października 2018 r.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 05 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Radłów na formularzu, który można pobrać w tut. urzędzie (pok. 7, I piętro) lub ze strony internetowej.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

- stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089).

  - data wpływu do Urzędu Gminy Radłów kompletnego wniosku.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Właściciel nieruchomości zobowiązuje się pokryć min. 15 % kosztów całości zadania wynikającego z umowy, która zostanie z nim zawarta i dokonać zaliczkowo wpłaty wskazanej kwoty na konto Gminy Radłów przed terminem realizacji zadania na nieruchomości.

W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji o otrzymanej lub nie otrzymanej pomocy publicznej.

UWAGA !!!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Radłów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Radłów, 46 – 331 Radłów ul. Oleska 3, pokój nr 7, tel. 34 35 99 005 wew. 23.

 

                                                                                               Wójt Gminy Radłów

                                                                                                Włodzimierz Kierat