Stanowisko Rady Gminy Radłów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2019

w sprawie sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stanowisko

Rady Gminy Radłów

z dnia 14.02.2019 r.

 

w sprawie sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

            Rada Gminy Radłów,  w związku z przedstawionym projektem rozporządzenia dotyczącym tzw. płatności ONW, a w szczególności z jego załącznikiem - wykazem obszarów ONW wyraża zdecydowany sprzeciw wobec proponowanego podziału stref objętych pomocą ONW na kolejne lata programowania.

Obecnie na terenie gminy Radłów, pow. oleski woj. opolskie wszystkie obręby ( 9 obrębów geodezyjnych )  objęte są płatnością „ONW typu nizinnego strefy nizinnej I”.

W projekcie rozporządzenia, a dokładnie  w jego załączniku tj. w wykazie obszarów ONW na stronie 543 z identyfikatorami 1608052 są nazwy obrębów objęte płatnością ONW,  z czego tylko obręb Kolonia Biskupska ujęty został w tabeli jako obszar ONW z ograniczeniami naturalnymi strefy II, natomiast obręb Radłów jest ujęty jako obszar specyficzny strefy I. Niestety,  pozostałe 7 obrębów tj. Biskupice, Ligota Oleska, Nowe Karmonki, Kościeliska, Sternalice, Wichrów i Wolęcin są zakwalifikowane tylko jako obszary kwalifikujące się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013, czyli bez możliwości objęcia ich pomocą ONW.

Po wysłuchaniu argumentacji rolników z tych terenów, Rada Gminy Radłów jest zdania, że wyżej wymienionych siedem obrębów ze względu na szczególne warunki agrotechniczne, lesistość, opady atmosferyczne i ukształtowanie terenu również winny być objęte jako typy obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi strefy II lub specyficzny strefy I.

Gmina Radłów położona jest w północno wschodniej części województwa opolskiego. Prawie 38% powierzchni gminy stanowią lasy, 50% grunty orne i około 10% łąki i pastwiska. Obecnie gminę Radłów zamieszkuje wg ewidencji ludności 4 248 osób. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, istnieją tylko małe zakłady usługowe, a główną działalnością jest rolnictwo. Prowadzona jest uprawa roślin oraz dobrze funkcjonuje hodowla zwierząt,  w szczególności tucz trzody chlewnej i hodowla krów mlecznych. Główną atrakcją turystyczną gminy są walory środowiska naturalnego, w tym lasy, których największe kompleksy rozciągają się w obrębie miejscowości Kolonia Biskupska, Radłów, Nowe i Stare Karmonki. W ostatnim czasie nastąpił duży spadek wód gruntowych, co rzutuje na wydajność gleb. Pomimo tych niekorzystnych warunków, jak również coraz częstszych anomalii pogodowych (np. susza 2018, ulewne deszcze i lokalne podtopienia w 2017 r.) rolnicy utrzymują wszystkie swoje pola w należytej kulturze rolnej, ograniczając do minimum ilość nieużytków. Zachowanie tego typu rolnictwa, które jest prowadzone mimo małej wydajności produkcyjnej, uprawa na polach piaszczystych, a także na sporych obszarach kamienistych stanowi zachowanie tradycyjnych walorów środowiska naturalnego.          W związku z powyższym za głęboko krzywdzące dla rolników naszej gminy uważamy proponowany przez Ministerstwo podział stref objętych pomocą ONW na kolejne lata programowania. Na dowód powyższego przedstawiamy poniżej krótką charakterystykę poszczególnych obrębów z terenu naszej gminy:

 

Obręb Biskupice powierzchnia ok. 2 397 ha z czego lasy stanowią ok. 64%, grunty orne ok. 27 %, łąki i pastwiska  ok. 6%. Około 28,5 % gruntów ornych, łąk i pastwisk stanowią klasy V i VI.

Obręb Ligota Oleska powierzchnia ok. 733 ha z czego lasy stanowią ok. 4%, grunty orne ok. 81 %, łąki i pastwiska ok. 10 %. Około 31 % gruntów ornych, łąk i pastwisk stanowią klasy V i VI.

Obręb Kolonia Biskupska powierzchnia ok. 131 ha z czego lasy stanowią ok.19,5 %, grunty orne ok. 55 %, łąki i pastwiska ok. 15 %. Około 98 % gruntów ornych, łąk

i pastwisk stanowią klasy V i VI.

Obręb Karmonki Nowe powierzchnia ok. 1 263 ha z czego lasy stanowią ok. 41,5 %, grunty orne ok. 43 %, łąki i pastwiska  ok. 12,5 %. Około 52 % gruntów ornych, łąk i pastwisk stanowią klasy V i VI.

Obręb Kościeliska powierzchnia ok. 1 633 ha z czego lasy stanowią ok. 3,8 %, grunty orne ok. 79 %, łąki i pastwiska ok. 12,5 %. Około 46 % gruntów ornych, łąk i pastwisk stanowią klasy V i VI.

Obręb Radłów powierzchnia ok. 1 840 ha z czego lasy stanowią ok. 52 %, grunty orne ok. 35 %, łąki i pastwiska ok. 9 %. Około 49 % gruntów ornych, łąk i pastwisk stanowią klasy V i VI.

Obręb Sternalice powierzchnia ok. 2 484 ha z czego lasy stanowią ok.36 %, grunty orne ok. 51,50 %, łąki i pastwiska ok. 9 %. Około 14,5 % gruntów ornych, łąk i pastwisk stanowią klasy V i VI.

Obręb Wichrów powierzchnia ok. 775 ha z czego lasy stanowią ok. 6,4 %, grunty orne ok. 71 %, łąki i pastwiska ok. 18,5 %. Około 23 % gruntów ornych, łąk i pastwisk stanowią klasy V i VI.

Obręb Wolęcin powierzchnia ok. 349 ha z czego lasy stanowią ok. 2,4 %, grunty orne ok. 79,5 %, łąki i pastwiska ok. 14,2 %. Około 27,5 % gruntów ornych, łąk i pastwisk stanowią klasy V i VI.

Zwracamy się z apelem o ponowne przeanalizowanie stref, planowanych do objęcia pomocą ONW, wyrażając tym samym nadzieję na rozstrzygnięcia nie powodujące dyskryminacji rolników z terenu naszej gminy.

 

                                                                                                                     Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Wilhelm Wengel

 

 

Otrzymują:

 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Wspólna 30

   00 – 930 Warszawa

 1. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Krajowa Rada Izb Rolniczych
 2. Żurawia 24 lok.15

    00 – 515 Warszawa

 1. Izba Rolnicza w Opolu
 2. Północna 2, 45 – 805 Opole
 3. Opolski Oddział ARiMR
 4. Wrocławska 170 G, 45 – 836 Opole
 5. Biuro Poselskie Posła Leszka Korzeniowskiego
 6. Armii Krajowej 12, 46 -300 Olesno, eljado@wp.pl