Postanowienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów 22.06.2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

zwołuję: na dzień 22 czerwca 2016 roku (tj. środa) o godz.10.00

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  06  CZERWCA  2016  ROKU

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami)

 

zwołuję: na dzień 22 czerwca 2016 roku (tj. środa) o godz.10.00 w sali narad Urzędu Gminy  w Radłowie XVI Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad :

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.          

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.

 5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2015. Zapoznanie z treścią opinii RIO do w/w sprawozdania.

 6. Analiza sprawozdania finansowego.

 7. Sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2015 roku.

 8. Informacja o stanie mienia komunalnego.

 9. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 12 maja 2016 r. Zapoznanie z treścią opinii RIO do w/w wniosku.

 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy – przyjęcie uchwały.

 12. Przyjęcie uchwał w sprawach:

  1)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,

  2)    zmian w budżecie gminy na rok 2016,

  3)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

  4)    wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych,

  5)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne,

  6)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego z Gminą Gorzów Śląski,

  7)    pozbawienia kategorii drogi gminnej,

  8)    pozbawienia kategorii drogi gminnej,

  9)    przystąpienia Gminy Radłów do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”,

  10)  zmiany Uchwały Nr 84/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Radłów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościeliskach.

13. Informacja na temat stanu technicznego budynków komunalnych oraz potrzeb remontowych w tych budynkach.

14.  Sprawy bieżące .

        1.  Ocena zasobów Pomocy Społecznej.

15. Interpelacje i zapytania Radnych.

16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zamknięcie obrad.

 

Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną:

 - Sołtysi