Postanowienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów 30.12.2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2015

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  07  GRUDNIA  2015  ROKU

 w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

     

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami)

 zwołuję:

 na dzień 30 grudnia 2015roku (tj. środa) o godz.10.00w sali narad Urzędu Gminy w Radłowie XII Sesję Rady Gminy z następującym   porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.          

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Przyjęcie uchwał w sprawach:

 1)    zmian w budżecie gminy na rok 2015,

 2)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

 3)    uchwalenia budżetu gminy na rok 2016,

 4)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kościeliskach,

 5)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kościeliskach,

 6)    przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2016

 7. Sprawy bieżące.

 8. Interpelacje i wnioski Radnych.

 9.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

 10. Dyskusja.

 11. Zamknięcie obrad.

 Do udziału w Sesji zaproszeni zostaną :

 - Sołtysi.