baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY RADŁÓW

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów.
Stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Radłów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana  Pani  ANNA AUGUSTYNIOK, zamieszkała Nowe Karmonki.


Uzasadnienie dokonanego wyboru.
Pani Anna Augustyniok spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Wykazała się znajomością przepisów prawnych wymaganych do pracy na w/w stanowisku.Radłów, 8 marca 2013 r.                                                  Włodzimierz Kierat 
                                                                                           Wójt Gminy  

____________________________________________________________________

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY RADŁÓW

 

Na stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Radłów dokumenty aplikacyjne  złożyło 17 osób.

Do dalszego postępowania zakwalifikowało się  14 osób.

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  URZĘDU GMINY RADŁÓW

 

Dalsze postępowanie będzie polegało na przeprowadzeniu testu i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem z zakresu znajomości:

1)       ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

2)       ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

3)       ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi  zmianami).

4)       ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  Dz. U Nr 152, poz. 897 z późniejszymi zmianami).

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu  19 lutego 2013r. od godz. 13.00, w sali nr 1 Urzędu  Gminy Radłów.

 

Wójt Gminy Radłów

Włodzimierz Kierat

 

Radłów, dnia 7 lutego 2013 r.

 _____________________________________________________________

 

URZĄD GMINY RADŁÓW
UL. OLESKA 3
46-331 RADŁÓW
TEL.34 3599004

OGŁOSZENIE O NABORZE  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referenta ds. gospodarki odpadami  komunalnymi w Referacie  Gospodarki Urzędu Gminy Radłów.
Niezbędne wymagania od kandydata:
a) wykształcenie wyższe - kierunek: administracja, prawo, ekonomia, ochrona środowiska;
b) pełna zdolność  do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
c) obywatelstwo polskie;
d) co najmniej 2 letni staż pracy;
e) niekarany za przestępstwo popełnione  umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe wymagania od kandydata:
a) znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, kodeks postępowania administracyjnego;
b) znajomość zagadnień związanych  z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego;
c) umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych( edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny);
d) prawo jazdy kat. B;
e) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, administracją.
Zakres  zadań wykonywanych  na stanowisku:
a) wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami  wynikającego ze znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
b) kontrola rzetelności składanych deklaracji;
c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
d) prowadzenie obowiązkowych działań  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów oraz umieszczanie obowiązkowych informacji na stronie internetowej;
e) naliczanie i pobór należności z tytułu opłat za odpady komunalne oraz egzekucja opłat;
f) współpraca w opracowywaniu potrzebnych dokumentów do przetargu, projektów uchwał wymaganych ustawami:
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  o odpadach;
g) opracowywanie analiz, rekomendacji, raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania całego systemu.
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV);
c) kserokopie świadectw pracy;
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach szkoleniach;
f) kwestionariusz osobowy;
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3 – w Sekretariacie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi, w Referacie Gospodarki  Urzędu Gminy Radłów”, w terminie do dnia 4 lutego 2013 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny  być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

Radłów, dnia  16 stycznia 2013 r.

05.10.2015
Ogłoszenie o przetargu
USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW.
 
____________________________________________________________
ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia podprogowego pn.: "Utwardzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Koscieliskach"

I. Została wybrana oferta firmy:

RAD - TOM Sp.zo.o.
42 - 284 Herby, ul. Zielona 11
 
____________________________________________________________
 
19.06.2015
Radłów, dnia 18.06.2015r
G.271.5.2015
www.bip.radlow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2015

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 - 331 Radłów
Zaprasza do złożenia ofert na:
I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Radłów"

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych na terenie Gminy Radłów.

SZCZEGÓŁY TU

______________________________________________________________
19.06.2015
Radłów, dnia 18.06.2015r
G.271.4.2015
www.bip.radlow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2015

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 - 331 Radłów
Zaprasza do złożenia ofert na:
I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2015-2025.
2. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie Strategii, która winna być zgodna z aktualnymi unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi dokumentami jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi.

_____________________________________________________________
21.04.2015
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska."

Została wybrana oferta firmy:
REMOST Z. MROZEK, H. MROZEK, K.MROZEK Spółka Jawna
46 - 300 Olesno , ul. Wielkie Przedmieście 26

 
________________________________________________________________
27.03.2015
OGŁOSZENIE

Radłów: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska
Numer ogłoszenia: 68596 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SZCZEGÓŁY TU

-----------------------

08.10.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radłów"

 

III. Została wybrana oferta firmy:
Remondis Opole Sp.zo.o
Al. Przyjaźni 9
45 - 573 Opole


Szczegóły TU LINK

________________________________________________________

19.09.2014


USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW.

Numer ogłoszenia: 312552 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

19.05.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Karmonki."

Została wybrana oferta firmy:

REMOST, Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Spółka Jawna
43-300 Olesno, ul .Wielkie Przedmieście 26

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

19.05.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ligota Oleska."

Została wybrana oferta firmy:

REMOST, Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Spółka Jawna
43-300 Olesno, ul .Wielkie Przedmieście 26

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

19.05.2014

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RADŁOWIE


Nie wpłynęło żadne wadium wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu, wobec czego do przetargu nie dopuszczono żadnego uczestnika.

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

30.04.2014

Radłów: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ligota Oleska
Numer ogłoszenia: 145754 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SZCZEGÓŁY TU

 

________________________________________________________

30.04.2014

Radłów: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Karmonki
Numer ogłoszenia: 145786 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SZCZEGÓŁY TU

________________________________________________________

14.04.2014

 

WÓJT  GMINY  RADŁÓW  OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

KW OP1L/00031183/4, Działka numer 706, k. m. 1, obręb Radłów, która w wyniku modernizacji zasobu geodezyjnego PODGIK zmieniła numer na 868 k. m. 1, 

 

Łączna powierzchnia 0,0622 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Radłowie, przy ul. Bocznej, znajdująca się w centrum Radłowa, w sąsiedztwie Publicznego Gimnazjum w Radłowie.


SZCZEGÓŁY TU

________________________________________________________

09.04.2014

Gmina Radłów informuje, że po ponownej ocenie ofert i powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymiana wyposażenia" została wybrana oferta wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ULBUD"

Urszula Sumisławska

46-382 Lasowice Wielkie 53

SZCZEGÓŁY LINK

________________________________________________________

18.03.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Radłów: Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymiana wyposażenia.

 

Została wybrana oferta firmy:

Handel, Usługi Budowlane "SITKIEWICZ"

Cezary Sitkiewicz, 42-280 Częstochowa, ul. Drzewna 55B

Szczegółowe informacje TU LINK

 
________________________________________________________

12.02.2014
 
Radłów: Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymiana wyposażenia
Numer ogłoszenia: 28603 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Szczegółowe informacje TU LINK
________________________________________________________
12.08.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„ Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2013/2014"

III. Została wybrana oferta firmy:
Elektro Technika Sp. zo.o
ul. Ks. Muznerowskiego 30 A
42 -160 Krzepice
 
________________________________________________________
 02.08.2013

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako działka numer 159/7, karta mapy 6 obręb Sternalice. Dla nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży, Sąd Rejonowy w Kluczborku VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą KW 52706.

Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w Sternalicach, karta mapy 6, oznaczone w ewidencji gruntów jako – dr;

Łączna powierzchnia 0,7728 ha. Cena 21.000,00 złotych.

________________________________________________________
 
 
 
02.08.2013
Radłów: Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Radłów
w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 312220 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
________________________________________________________

15.07.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Remont pomieszczeń sanitarnych i biurowych w budynku Urzędu Gminy w Radłowie"

III. Została wybrana oferta firmy:

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej WOD -KAN. C.O. i GAZOWEJ ,Jerzy Sklorz
46- 300 Olesno, ul. Studnitza 31

SZCZEGÓŁY TU LINK

 

_____________________________________________________


27.06.2013

Radłów: Remont pomieszczeń sanitarnych i biurowych w budynku Urzędu Gminy w Radłowie
Numer ogłoszenia: 249118 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU LINK

 

_________________________________________________________________

11.06.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
I Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
II Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
"USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW".

III Została wybrana oferta firmy:

Remondis Opole Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

 Szczegółowe informacje TU

_______________________________________________________________

03.06.2013

Radłów: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW.
Numer ogłoszenia: 212828 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

 

---------------------------------------------------------------------------------------

31.05.2013

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radłów" do terminu składania ofert tj. do dnia 29.05.2013 roku do godziny 9 00 wpłynęła jedna oferta firmy: Remondis Opole Sp. z.o.o.

Otwarcia ofert dokonano w dniu 29.05.2013 roku o godzinie 9 15 .
Zamawiający na sfinansowanie zadania pod w/w nazwą zamierzał przeznaczyć kwotę: 660 000,00 złotych brutto. Jedyna złożona oferta - najkorzystniejsza której cena wynosi 815 184,00 złotych brutto, posiada cenę przewyższającą kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

----------------------------------------------------------------------------------------

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów

Numer ogłoszenia: 198092 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU LINK

 

*******************************************************************

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice "

III. Została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe TOMBUD
ul. Słowackiego 1/40, 46 - 300 Olesno

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZETARGU TU LINK

 

****************************************************** 

Radłów: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice
Numer ogłoszenia: 145544 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SZCZEGÓŁY TU LINK

 

*************************************************************

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Wymiana pokrycia dachu na budynku Publicznego Przedszkola w Kościeliskach"

III. Została wybrana oferta firmy:
Zakład Usługowo - Handlowy „SKIBA"
Wojciechów ul. Kluczborska 56, 46 - 300 Olesno

 SZCZEGÓŁY TU LINK

 **********************************

Informacja o wyniku przetargu ustnego - nieruchomość położona w Wichrowie
Do przetargu dopuszczony został jeden uczestnik, jak również wpłynęło jedno wadium wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu. W wyżej wymienionym terminie zgłosił się jeden uczestnik.

TU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 **********************************

Informacja o wyniku przetargu ustnego - nieruchomość lokalowa położona w Sternalicach
Do przetargu dopuszczonych zostało dwóch uczestników, jak również wpłynęły dwa wadia wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu. W wyżej wymienionym terminie zgłosił się jeden uczestnik.

TU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

******************************************

Informacja o wyniku II przetargu ustnego - nieruchomość gruntowa położona w Radłowie.
Do przetargu nie dopuszczono żadnego uczestnika, jak również nie wpłynęło żadne wadium wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu. W wyżej wymienionym terminie nie zgłosił żaden uczestnik.

TU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

*******************************************

Wymiana pokrycia dachu na budynku Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
Numer ogłoszenia:97076-2013; data zamieszczenia:11.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane

Szczegółowe informacje o przetargu TU:

 

*********************************************  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Remont istniejących urządzeń w lokalu gminnym w Biskupicach celem udostępnienia go jako świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw.

III. Została wybrana oferta firmy:

Z.U.H. "DOMOS"

Krzysztof Libera

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 15

 

Szcegółowe informacje dostępne w załączniku TU.PDF

 

********************************************* 

Wójt Gminy Radłów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Sternalicach

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE TU

 

******************************************

 

Wójt Gminy Radłów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako działka numer 13, karta mapy 1, obręb Wichrów, stanowiąca łąki klasy IV.

 

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE TU 

 

**********************************************

 

Wójt Gminy Radłów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

Oznaczenie nieruchomości KW OP1L/00031183/4, Działka numer 706, k.m. 1, obręb Radłów

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

 

*****************************************

 

Remont istniejących urządzeń w lokalu gminnym w Biskupicach celem udostępnienia go jako świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw.

Numer ogłoszenia: 50826 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SZCZEGÓŁY TU

Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych w 2014 roku. TU LINK

----

Szkolenie "Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy" adresowane do przedstawicieli jednostek powiatów i gmin. TU LINK

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE deratyzacja wiosenna 2015

_____________________________________________________________

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert - zdrowie 2015 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym .. SZCZEGÓŁY TU

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert - sport 2015 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy. SZCZEGÓŁY TU

_____________________________________________________________

30.10.2014
KOMUNIKAT Wójta Gminy Radłów
z dnia 29.10.2014 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie Uchwały Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 02.09.2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr 0050.240.2014 Wójta Gminy Radłów z dnia 29.10.2014 roku zapraszam organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Szczegóły TU LINK

_____________________________________________________

24.09.2014

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 art. 4 pkt 6 ( Dz. U. Nr 132 z dnia 20 Listopada 1996 ) ustawy z dnia 1996 o Utrzymaniu  czystości i Porządku w gminach oraz rozdziału 9 Uchwały nr 149/XXI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 05.06.2013r. przypomina się o corocznej akcji deratyzacji, która przeprowadzona jest w okresie wiosennym ( marzec - kwiecień) i jesiennym ( wrzesień - październik).
W bieżącym roku jesienna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie we wrześniu i październiku od 29.09.2014 do 13.10.2014r.
1. Akcja  polega na jednorazowym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Radłów.
2. Właściciele gospodarstw rolnych i domów jednorodzinnych mogą dokonać deratyzacji ( odmyszania i odszczurzania ) we własnym zakresie zakupując trutkę w sklepach branżowych.
3. Właściciele obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz zarządcy budynków wielorodzinnych w tym Wspólnoty Mieszkaniowe zobowiązani są zlecić wykonanie prac związanych z deratyzacja specjalistycznej firmie deratyzacyjnej.
4. W okresie wyłożenia trutki do czasu jej usunięcia należy:
a) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki,
b) przygotować teren do akcji poprzez posprzątanie i utrzymywać go w czystości i porządku
c)  w miejscach gdzie wyłożono trutkę umieścić należy nalepki ostrzegające oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem,
d) uniemożliwić dostęp do miejsc wyłożenia trutki zwierzętom i ptactwu domowemu,
e) systematycznie usuwać martwe gryzonie,
f) niezwłocznie zgłaszać w najbliższych placówkach służby zdrowia przypadki zatrucia środkiem biobójczym.

________________________________________________________

25.08.2014

Centrum Edukacji ATUT - Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna zaprasza nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego do udziału w projekcie:

„Kompetencje zawodowe szansą na dobrą pracę w województwie opolskim"

Projekt skierowany jest do 200 nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego, którzy zostali zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy po 31.12.2012 r.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

- możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej, oraz kompleksowe wsparcie przy opracowaniu biznesplanu oraz niezbędnej dokumentacji,
- wsparcie pomostowe na koszty operacyjne działalności gospodarczej (np. składki ZUS, koszt telefonu, itp.) przez okres 6 miesięcy - 800 zł brutto/miesiąc,
- możliwość uzyskania płatnego stażu (1 680 zł brutto/miesiąc) przez okres 3 miesięcy dla 40 uczestników projektu + bezpłatne ubezpieczenie NW na okres stażu,
- szkolenia (opiekun osoby starszej, agent sprzedaży bezpośredniej, księgowy/a , specjalista ds. kadrowych) i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- stypendium za udział w szkoleniach,
- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- możliwość zatrudnienia poprzez wsparcie działaniami profesjonalnej Agencji pośrednictwa pracy.

 
BIURO PROJEKTU:

Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna
ul. Długa 43 (I piętro); 49 - 300 Brzeg
Osoba kontaktowa:
Marzanna Dziwak, tel. 661 933 899 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wyniki otwartego konkursu ofert wypoczynek letni 2014

 

Poznań 07 lipca 2014r.

 Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych

„TAXUS”

Robert Nowakowski, Tomasz Lisowski
ul. Bukowska 114c/10, 60-397 Poznań
tel/fax. 61-22-11-789, 602-116-948, 602-116-984
NIP 779-19-49-884; REGON: 631035642
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; www.taxus-poznan.pl

 

Urząd Gminy w Radłowie
ul. Oleska 3
46-331 Radłów

 INFORMACJA

 Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w związku z opracowywaniem Uproszonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu, od dnia 08 lipca 2014r. przystępuje do prac terenowych na terenie Powiatu Oleskiego, Gminy: Gorzów Śląski, Radłów i Rudniki. Opracowanie przygotowywane jest na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie. Opracowaniem objęte zostaną wszystkie grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, stanowiące lasy w rozumieniu Ustawy o lasach, zarówno te ujęte w powszechnej ewidencji gruntów, jak również te uznane za lasy podczas inwentaryzacji na gruncie, które w powszechnej ewidencji gruntów figurują jako inne użytki.

W związku z tym uprzejmie prosimy o poinformowanie sołtysów sołectw na terenie gminy Radłów oraz wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń tak, aby informacja o prowadzonych pracach dotarła do właścicieli lasów. Prosimy również o zamieszczenie informacji o prowadzonych pracach na stronie internetowej gminy Radłów.
W związku z prowadzoną inwentaryzacją wg stanu na gruncie, prosi się właścicieli o uporządkowanie stanu gruntów niefigurujących w ewidencji jako lasy a pokryte drzewostanami pochodzącymi z samosiewów, gdyż w trakcie prac grunty te mogą zostać uznane za lasy zgodnie z definicją określoną w Ustawie o lasach.
Uprzejmie informujemy, że inwentaryzacyjne prace terenowe będą prowadzone do 31 lipca 2014r. W terminie do 31 sierpnia br. projekty planów zostaną wyłożone na okres 60 dni do publicznej wiadomości. W tym okresie właściciele lasów będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do projektów planów. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy wzór formularza, na którym będzie możliwość zgłaszania uwag.
Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu w związku z prowadzonymi pracami jest pan Robert Nowakowski. Kontakt telefoniczny: 602 116 948

 

Z poważaniem
Tomasz Lisowski

________________________________________________________

01.07.2014

 

Konkurs na realizację zadania publicznego w 2014 roku

 

Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy.

Szczegóły TU

________________________________________________________

26.05.2014

Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Szczegóły TU

 

 ________________________________________________________

23.05.2014

Wykaz - zwrot podatku akcyzowego w roku 2013

Szczegóły TU

 ________________________________________________________

23.05.2014

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

 Szczegóły TU

________________________________________________________


30.04.2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RADŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Szczegóły TU

________________________________________________________

 

 


25.03.2014
Zawiadomienie

 

 
W bieżącym roku wiosenna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Radłów

przeprowadzona będzie w marcu i kwietniu od 24.03.2014 do 07.04.2014r.

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________


12.03.2014

O G Ł O S Z E N I E
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”

 

________________________________________________________

18.02.2013

II Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza zasady udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą. W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej prosimy o zapoznanie się z regulaminem i złożenie do 14 marca br. imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (oddziału regionalnego lub placówki terenowej).

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

 

Jan Krzesiński

Dyrektor OR KRUS w Opolu

________________________________________________________

12.02.2014

 Radłów: Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymiana wyposażenia

Numer ogłoszenia: 28603 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Szczegółowe informacje TU LINK 

________________________________________________________


21.01.2014

Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2014
Zadanie z zakresu ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

21.01.2014

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2014
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Radłów, poprzez wspieranie działalności instytucji pozarządowych i innych określonych w ustawie.


SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

20.12.2013

Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2014
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Radłów, poprzez wspieranie działalności instytucji pozarządowych i innych określonych w ustawie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

________________________________________________________


20.12.2013

Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2014
Zadanie z zakresu ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

________________________________________________________

02.12.2013

INFORMACJA

Wigilia 24.12.2013r. dniem wolnym od pracy dla pracowników UG Radłów

 

SZCZEGÓŁY TU

________________________________________________________


13.11.2013

INFORMACJA

Informujemy, iż zostało zrealizowane zadanie pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów – IV nabór”, zgodnie z umową Nr 65/2013/G-71/OZ - ZOA/D zawartą w dniu 30 sierpnia 2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Unieszkodliwiono 15,42 Mg odpadów zawierających azbest a na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację w kwocie: 5 898,24 zł, co stanowi 85% całkowitej wartości zadania.

 

Na ww. dotację składają się:
50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –  3 469,55 zł
35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 2 428,69 zł.

 

________________________________________________________


13.11.2013

OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, że w dniu 30.10.2013 r., na wniosek pełnomocnika TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, Kubik Janusz  Zakład Usługowo-Handlowy „ ELEKTROINSTAL” z siedzibą w Radomsku przy ul. Krakowskiej 60 , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji transformatorowej SN/nN Wolęcin Folwark oraz linii niskiego napięcia w miejscowości Wolęcin gmina Radłów przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie Wolęcin działka nr 51/5, 54/8, 3, 55/11 k.m. 2

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________


07.11.2013

KOMUNIKAT Wójta Gminy Radłów

w sprawie przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu

Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2014

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________


07.11.2013

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam że w dniu 15.10.2013 r., na wniosek pełnomocnika TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, Kaleta Tomasz P.P.H.U. „MAXEN ” sp. z o.o. 42-280 Częstochowa ul. Marynarska 21 , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego SN i linii kablowej 15 kV wraz z demontażem linii napowietrznej SN w ramach zadania inwestycyjnego:: „Skablowanie linii napowietrznej SN relacji Olesno-Gorzów na odcinku stanowisko słupowe nr 153 do 273 oraz stanowisko słupowe nr 155 do 160 w obrębie miejscowości Broniec , gmina Olesno i Nowe Karmonki gm. Radłów”

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

 

25.07.2013

OBWIESZCZENIE


zawiadamiam, że w dniu 2 lipca 2013 r., na wniosek pełnomocnika gminy Radłów Wiesława Flak , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu oświetlenia  ulicznego wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia

SZCZEGÓŁY TY LINK                           

________________________________________________________


09.07.2013

O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU LINK

______________________________________________________________

 

 Wyniki otwartego konkursu

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Gminy Radłów  przez organizacje pozarządowe

TU SZCZEGÓŁY

______________________________________________________

KONKURS

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna ogłasza
II edycję konkursu „AKTYWNA WIEŚ”

Szczegółowe informacje TU

_____________________________________________________________

Konkurs na realizację zadania publicznego

 

Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji  zadania publicznego w 2013 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w  art. 3 ust. 3 ustawy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

 

__________________________________________________________________

 

INFORMACJA

Urząd Gminy informuje, że opłaty i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2013 roku dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe, firmy, instytucje itp. nie obowiązuje nowy system gospodarki odpadami, co oznacza, że nie muszą wypowiadać dotychczasowych umów na odbiór odpadów z firmą wywozową.

************************************** 

Informacja dla mieszkańców gminy Radłów

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną przez Sejm na wniosek Ministerstwa Środowiska nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która radykalnie zmieni rzeczywistość „śmieciową" w Polsce.

Zgodnie z nowymi regulacjami odpowiedzialność za całokształt gospodarki śmieciowej we wszystkich miejscowościach ponosić będzie samorząd gminy.

 

Od 1 lipca 2013r. obowiązywać będzie nowa forma gospodarki śmieciami na terenie gminy. 

Prosimy pamiętać o wypowiedzeniu obowiązującej umowy na wywóz nieczystości stałych.

 

Wypowiedzenie umowy TU LINK

_______________________________________________________________

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADŁÓW
 
 

 

_______________________________________________________________

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

SZCZEGÓŁY LINK

_______________________________________________________________

 

 ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2013

Wójta Gminy Radłów z dnia 17.01.2013

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w  art. 3 ust. 3 ustawy.

SZCZEGÓŁY LINK

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2013

Wójta Gminy Radłów z dnia 17.01.2013

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

 SZCZEGÓŁY LINK

 

__________________________________________________________________

Radłów, dnia 02.01.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E
 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nieruchomości lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie:


- przetargu ustnego nieograniczonego – dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 825/385, karta mapy 1 obręb Sternalice, o łącznej powierzchni 0,1099 ha, w skład którego wchodzi lokal Nr 43/1 o pow. użytkowej 112,33 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, oraz udziału we współwłasności gruntu wynoszącego 5009/10000 części w/w nieruchomości tj. 0,0550 ha;
- sprzedaży bezprzetargowej - dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 825/385, karta mapy 1 obręb Sternalice, o łącznej powierzchni 0,1099 ha, w skład którego wchodzi lokal Nr 43/2 o pow. użytkowej 95,38 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, oraz udziału we współwłasności gruntu wynoszącego 4991/10000 części w/w nieruchomości tj. 0,0549 ha;
- przetargu ustnego nieograniczonego – dot. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 13, karta mapy 1, obręb Wichrów, stanowiącej łąki klasy IV, o powierzchni 0,3730ha

Z wykazem można się zapoznać w terminie 21 dni od daty wywieszenia tj. do dnia 23.01.2013 roku.  

____________________________________ 

 

Informacja dla mieszkańców gminy Radłów

Informujemy, iż zostało zrealizowane zadanie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów", zgodnie z umową Nr 137/2012/G-71/OZ-ZOA/D zawartą w dniu 11 grudnia 2012 r.z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Unieszkodliwiono 19,98 Mg odpadów zawierających azbest a na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację w kwocie 13 756,23 zł, co stanowi 85% całkowitej wartości zadania.

 

Na ww. dotację składają się: 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie-8 091,90 zł 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-5 664,33 zł.

______________________________

Nowy System Gospodarki Odpadami Informacja dla mieszkańców Gminy Radłów

w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szanowni Mieszkańcy, W dniu 15 lipca 2011r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czynności i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która wprowadza szereg zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Większość przepisów nowej ustawy weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Proces wdrażania ustawy potrwa maksymalnie 18 miesięcy. O tym, kiedy nowy system zacznie działać mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Według nowych zasad to Gmina zapewnia odbieranie i właściwe, ekologiczne bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwości selektywnego zbierania odpadów. Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma.

Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące śmieci – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo!

Z wnoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane będą koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów zbiórki odpadów wyselekcjonowanych, koszty obsługi administracyjnej.

  Gmina jak najszybciej musi przeanalizować, ile rzeczywiście odpadów komunalnych powstaje na jej terenie i jaka stawka za ich odbiór oraz unieszkodliwienie będzie właściwa. Do przygotowania systemu posłuży wypełniona przez Państwa ANKIETA, która zobrazuje ilość powstałych na terenie gminy odpadów. Dlatego tak ważne jest przekazanie ANKIETY zwrotnie do urzędu. Państwa dane personalne nie będą nigdzie wykorzystane!!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelne wypełnienie ANKIETY I ZWROT wypełnionej ANKIETY do Urzędu Gminy Radłów lub przekazanie sołtysowi. ANKIETA dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie Internetowej Urzędu Gminy Radłów tj. www.radlow.pl, którą po wypełnieniu można przesłać na adres email 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

__________________________________________________________________
 

 

STATYSTYKA LUDNOŚCI GMINY RADŁÓW

 

 

ILOŚCIOWA DLA GMINY RADŁÓW Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOŚCI

Statystyka na dzień 2014-12-31

pobyty stałe i czasowe

 

Ilość osób wybranych: 4469

Podział na: a) gmina     b) miejscowość

 

 

a)  RADŁÓW (1608052)

4469

 

b)  BISKUPICE

401

 

b)  BISKUPSKIE DROGI

118

 

b)  KOLONIA BISKUPSKA

185

 

b)  KOŚCIELISKA

708

 

b)  LIGOTA OLESKA

399

 

b)  NOWE KARMONKI

459

 

b)  PSURÓW

64

 

b)  RADŁÓW

664

 

b)  STARE KARMONKI

93

 

b)  STERNALICE

809

 

b)  WICHRÓW

429

 

b)  WOLĘCIN

144

 

 

Urząd Gminy Radłów działa w oparciu o następujące referaty:

Lp.

Nazwa referatu

Symbol

1.

Referat Finansów

F

2.

Referat Gospodarki

G

3.

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

OS

4.

Urząd Stanu Cywilnego

USC

 

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2011 Wójta Gminy Radłów z dnia 23 marca 2011 r.w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radłów

 

Zarządzenie Nr 120.34.2011 Wójta Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.06.2011 Wójta Gminy Radłów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radłów

 

UCHWAŁA NR 139/XXV/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Radłów

_________________________________________________________

 Urząd Gminy Radłów

ul.Oleska 3

46-331 Radłów

tel./fax 343599004, 343599005, 343599023

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

BIP:     www.bip.radlow.tensoft.pl

 

 

 _________________________________________________________

Czytaj więcej: Dane teleadresowe

Joomla templates by a4joomla