baner_1a.jpgbaner_1b.jpgbaner_2a.jpgbaner_2b.jpgbaner_3a.jpgbaner_3b.jpgbaner_4a.jpgbaner_4b.jpgbaner_4c.jpgbaner_5a.jpg

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY RADŁÓW

o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów.
Stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Radłów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana  Pani  ANNA AUGUSTYNIOK, zamieszkała Nowe Karmonki.


Uzasadnienie dokonanego wyboru.
Pani Anna Augustyniok spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Wykazała się znajomością przepisów prawnych wymaganych do pracy na w/w stanowisku.Radłów, 8 marca 2013 r.                                                  Włodzimierz Kierat 
                                                                                           Wójt Gminy  

____________________________________________________________________

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY RADŁÓW

 

Na stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Radłów dokumenty aplikacyjne  złożyło 17 osób.

Do dalszego postępowania zakwalifikowało się  14 osób.

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  URZĘDU GMINY RADŁÓW

 

Dalsze postępowanie będzie polegało na przeprowadzeniu testu i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem z zakresu znajomości:

1)       ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

2)       ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

3)       ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi  zmianami).

4)       ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  Dz. U Nr 152, poz. 897 z późniejszymi zmianami).

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu  19 lutego 2013r. od godz. 13.00, w sali nr 1 Urzędu  Gminy Radłów.

 

Wójt Gminy Radłów

Włodzimierz Kierat

 

Radłów, dnia 7 lutego 2013 r.

 _____________________________________________________________

 

URZĄD GMINY RADŁÓW
UL. OLESKA 3
46-331 RADŁÓW
TEL.34 3599004

OGŁOSZENIE O NABORZE  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referenta ds. gospodarki odpadami  komunalnymi w Referacie  Gospodarki Urzędu Gminy Radłów.
Niezbędne wymagania od kandydata:
a) wykształcenie wyższe - kierunek: administracja, prawo, ekonomia, ochrona środowiska;
b) pełna zdolność  do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
c) obywatelstwo polskie;
d) co najmniej 2 letni staż pracy;
e) niekarany za przestępstwo popełnione  umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe wymagania od kandydata:
a) znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, kodeks postępowania administracyjnego;
b) znajomość zagadnień związanych  z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego;
c) umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych( edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny);
d) prawo jazdy kat. B;
e) preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, administracją.
Zakres  zadań wykonywanych  na stanowisku:
a) wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami  wynikającego ze znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
b) kontrola rzetelności składanych deklaracji;
c) prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
d) prowadzenie obowiązkowych działań  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów oraz umieszczanie obowiązkowych informacji na stronie internetowej;
e) naliczanie i pobór należności z tytułu opłat za odpady komunalne oraz egzekucja opłat;
f) współpraca w opracowywaniu potrzebnych dokumentów do przetargu, projektów uchwał wymaganych ustawami:
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  o odpadach;
g) opracowywanie analiz, rekomendacji, raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania całego systemu.
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV);
c) kserokopie świadectw pracy;
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach szkoleniach;
f) kwestionariusz osobowy;
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3 – w Sekretariacie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi, w Referacie Gospodarki  Urzędu Gminy Radłów”, w terminie do dnia 4 lutego 2013 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny  być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

Radłów, dnia  16 stycznia 2013 r.

05.10.2015
Ogłoszenie o przetargu
USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW.
 
____________________________________________________________
ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia podprogowego pn.: "Utwardzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Koscieliskach"

I. Została wybrana oferta firmy:

RAD - TOM Sp.zo.o.
42 - 284 Herby, ul. Zielona 11
 
____________________________________________________________
 
19.06.2015
Radłów, dnia 18.06.2015r
G.271.5.2015
www.bip.radlow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2015

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 - 331 Radłów
Zaprasza do złożenia ofert na:
I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Radłów"

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych na terenie Gminy Radłów.

SZCZEGÓŁY TU

______________________________________________________________
19.06.2015
Radłów, dnia 18.06.2015r
G.271.4.2015
www.bip.radlow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2015

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 - 331 Radłów
Zaprasza do złożenia ofert na:
I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2015-2025.
2. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie Strategii, która winna być zgodna z aktualnymi unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi dokumentami jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi.

_____________________________________________________________
21.04.2015
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska."

Została wybrana oferta firmy:
REMOST Z. MROZEK, H. MROZEK, K.MROZEK Spółka Jawna
46 - 300 Olesno , ul. Wielkie Przedmieście 26

 
________________________________________________________________
27.03.2015
OGŁOSZENIE

Radłów: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska
Numer ogłoszenia: 68596 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SZCZEGÓŁY TU

-----------------------

08.10.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radłów"

 

III. Została wybrana oferta firmy:
Remondis Opole Sp.zo.o
Al. Przyjaźni 9
45 - 573 Opole


Szczegóły TU LINK

________________________________________________________

19.09.2014


USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW.

Numer ogłoszenia: 312552 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

19.05.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Karmonki."

Została wybrana oferta firmy:

REMOST, Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Spółka Jawna
43-300 Olesno, ul .Wielkie Przedmieście 26

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

19.05.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ligota Oleska."

Została wybrana oferta firmy:

REMOST, Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Spółka Jawna
43-300 Olesno, ul .Wielkie Przedmieście 26

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

19.05.2014

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RADŁOWIE


Nie wpłynęło żadne wadium wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu, wobec czego do przetargu nie dopuszczono żadnego uczestnika.

SZCZEGÓŁY TU LINK

________________________________________________________

30.04.2014

Radłów: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ligota Oleska
Numer ogłoszenia: 145754 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SZCZEGÓŁY TU

 

________________________________________________________

30.04.2014

Radłów: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Karmonki
Numer ogłoszenia: 145786 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SZCZEGÓŁY TU

________________________________________________________

14.04.2014

 

WÓJT  GMINY  RADŁÓW  OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

KW OP1L/00031183/4, Działka numer 706, k. m. 1, obręb Radłów, która w wyniku modernizacji zasobu geodezyjnego PODGIK zmieniła numer na 868 k. m. 1, 

 

Łączna powierzchnia 0,0622 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Radłowie, przy ul. Bocznej, znajdująca się w centrum Radłowa, w sąsiedztwie Publicznego Gimnazjum w Radłowie.


SZCZEGÓŁY TU

________________________________________________________

09.04.2014

Gmina Radłów informuje, że po ponownej ocenie ofert i powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymiana wyposażenia" została wybrana oferta wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ULBUD"

Urszula Sumisławska

46-382 Lasowice Wielkie 53

SZCZEGÓŁY LINK

________________________________________________________

18.03.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Radłów: Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymiana wyposażenia.

 

Została wybrana oferta firmy:

Handel, Usługi Budowlane "SITKIEWICZ"

Cezary Sitkiewicz, 42-280 Częstochowa, ul. Drzewna 55B

Szczegółowe informacje TU LINK

 
________________________________________________________

12.02.2014
 
Radłów: Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymiana wyposażenia
Numer ogłoszenia: 28603 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Szczegółowe informacje TU LINK
________________________________________________________
12.08.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„ Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2013/2014"

III. Została wybrana oferta firmy:
Elektro Technika Sp. zo.o
ul. Ks. Muznerowskiego 30 A
42 -160 Krzepice
 
________________________________________________________
 02.08.2013

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako działka numer 159/7, karta mapy 6 obręb Sternalice. Dla nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży, Sąd Rejonowy w Kluczborku VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą KW 52706.

Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w Sternalicach, karta mapy 6, oznaczone w ewidencji gruntów jako – dr;

Łączna powierzchnia 0,7728 ha. Cena 21.000,00 złotych.

________________________________________________________
 
 
 
02.08.2013
Radłów: Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Radłów
w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 312220 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
________________________________________________________

15.07.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Remont pomieszczeń sanitarnych i biurowych w budynku Urzędu Gminy w Radłowie"

III. Została wybrana oferta firmy:

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej WOD -KAN. C.O. i GAZOWEJ ,Jerzy Sklorz
46- 300 Olesno, ul. Studnitza 31

SZCZEGÓŁY TU LINK

 

_____________________________________________________


27.06.2013

Radłów: Remont pomieszczeń sanitarnych i biurowych w budynku Urzędu Gminy w Radłowie
Numer ogłoszenia: 249118 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU LINK

 

_________________________________________________________________

11.06.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
I Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
II Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
"USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW".

III Została wybrana oferta firmy:

Remondis Opole Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

 Szczegółowe informacje TU

_______________________________________________________________

03.06.2013

Radłów: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW.
Numer ogłoszenia: 212828 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

 

---------------------------------------------------------------------------------------

31.05.2013

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radłów" do terminu składania ofert tj. do dnia 29.05.2013 roku do godziny 9 00 wpłynęła jedna oferta firmy: Remondis Opole Sp. z.o.o.

Otwarcia ofert dokonano w dniu 29.05.2013 roku o godzinie 9 15 .
Zamawiający na sfinansowanie zadania pod w/w nazwą zamierzał przeznaczyć kwotę: 660 000,00 złotych brutto. Jedyna złożona oferta - najkorzystniejsza której cena wynosi 815 184,00 złotych brutto, posiada cenę przewyższającą kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

----------------------------------------------------------------------------------------

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów

Numer ogłoszenia: 198092 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RADŁÓW.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU LINK

 

*******************************************************************

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice "

III. Została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe TOMBUD
ul. Słowackiego 1/40, 46 - 300 Olesno

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZETARGU TU LINK

 

****************************************************** 

Radłów: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice
Numer ogłoszenia: 145544 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów , ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004 - 5.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SZCZEGÓŁY TU LINK

 

*************************************************************

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Wymiana pokrycia dachu na budynku Publicznego Przedszkola w Kościeliskach"

III. Została wybrana oferta firmy:
Zakład Usługowo - Handlowy „SKIBA"
Wojciechów ul. Kluczborska 56, 46 - 300 Olesno

 SZCZEGÓŁY TU LINK

 **********************************

Informacja o wyniku przetargu ustnego - nieruchomość położona w Wichrowie
Do przetargu dopuszczony został jeden uczestnik, jak również wpłynęło jedno wadium wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu. W wyżej wymienionym terminie zgłosił się jeden uczestnik.

TU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 **********************************

Informacja o wyniku przetargu ustnego - nieruchomość lokalowa położona w Sternalicach
Do przetargu dopuszczonych zostało dwóch uczestników, jak również wpłynęły dwa wadia wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu. W wyżej wymienionym terminie zgłosił się jeden uczestnik.

TU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

******************************************

Informacja o wyniku II przetargu ustnego - nieruchomość gruntowa położona w Radłowie.
Do przetargu nie dopuszczono żadnego uczestnika, jak również nie wpłynęło żadne wadium wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu. W wyżej wymienionym terminie nie zgłosił żaden uczestnik.

TU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

*******************************************

Wymiana pokrycia dachu na budynku Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
Numer ogłoszenia:97076-2013; data zamieszczenia:11.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane

Szczegółowe informacje o przetargu TU:

 

*********************************************  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Remont istniejących urządzeń w lokalu gminnym w Biskupicach celem udostępnienia go jako świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw.

III. Została wybrana oferta firmy:

Z.U.H. "DOMOS"

Krzysztof Libera

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 15

 

Szcegółowe informacje dostępne w załączniku TU.PDF

 

********************************************* 

Wójt Gminy Radłów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Sternalicach

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE TU

 

******************************************

 

Wójt Gminy Radłów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako działka numer 13, karta mapy 1, obręb Wichrów, stanowiąca łąki klasy IV.

 

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE TU 

 

**********************************************

 

Wójt Gminy Radłów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

Oznaczenie nieruchomości KW OP1L/00031183/4, Działka numer 706, k.m. 1, obręb Radłów

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE TU

 

*****************************************

 

Remont istniejących urządzeń w lokalu gminnym w Biskupicach celem udostępnienia go jako świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw.

Numer ogłoszenia: 50826 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SZCZEGÓŁY TU

__________________________________________________________________
 

 

STATYSTYKA LUDNOŚCI GMINY RADŁÓW

 

 

ILOŚCIOWA DLA GMINY RADŁÓW Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOŚCI

Statystyka na dzień 2014-12-31

pobyty stałe i czasowe

 

Ilość osób wybranych: 4469

Podział na: a) gmina     b) miejscowość

 

 

a)  RADŁÓW (1608052)

4469

 

b)  BISKUPICE

401

 

b)  BISKUPSKIE DROGI

118

 

b)  KOLONIA BISKUPSKA

185

 

b)  KOŚCIELISKA

708

 

b)  LIGOTA OLESKA

399

 

b)  NOWE KARMONKI

459

 

b)  PSURÓW

64

 

b)  RADŁÓW

664

 

b)  STARE KARMONKI

93

 

b)  STERNALICE

809

 

b)  WICHRÓW

429

 

b)  WOLĘCIN

144

 

 

Urząd Gminy Radłów działa w oparciu o następujące referaty:

Lp.

Nazwa referatu

Symbol

1.

Referat Finansów

F

2.

Referat Gospodarki

G

3.

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

OS

4.

Urząd Stanu Cywilnego

USC

 

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2011 Wójta Gminy Radłów z dnia 23 marca 2011 r.w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radłów

 

Zarządzenie Nr 120.34.2011 Wójta Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.06.2011 Wójta Gminy Radłów z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radłów

 

UCHWAŁA NR 139/XXV/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Radłów

_________________________________________________________

 Urząd Gminy Radłów

ul.Oleska 3

46-331 Radłów

tel./fax 343599004, 343599005, 343599023

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

BIP:     www.bip.radlow.tensoft.pl

 

 

 _________________________________________________________

Czytaj więcej: Dane teleadresowe

Joomla templates by a4joomla